Termes i condicions

Les nostres condicions

Aquestes condicions específiques regulen les condicions de contractació de les reserves d’allotjament a qualsevol dels hotels de PortAventura World: Hotel PortAventura (HT-000760), Hotel El Paso (HT-000770), Hotel Caribe (HT-000772), Hotel Gold River (HT-000855), Hotel Mansión de Lucy (HT-000888), Hotel Colorado Creek (HT-004868), Hotel Vila Centric (HT-000802), Hotel Pirámide Salou (HT-000766) i Hotel Dorada Palace (HT-000736) realitzades a través del lloc web portaventuraworld.com, per correu electrònic i/o per telèfon a través del Call Center de PortAventura World. Aquestes condicions específiques de reserva (en endavant, les «Condicions Específiques») estan complementades, si escau, per les condicions generals d’accés i ús del lloc web, que el Client ha de consultar seguint l’enllaç de la pàgina principal del lloc web abans d’iniciar el procés de reserva. Les condicions generals es consideren acceptades amb l’acceptació d’aquestes Condicions Específiques de reserva.

L’allotjament als hotels de PortAventura World dona dret a l’ús i gaudi dels serveis detallats a la descripció del paquet seleccionat en el web www.portaventuraworld.com, els quals poden variar en funció de l’hotel, i també del nombre de nits reservades.

L’ús i gaudi de les instal·lacions complementàries i/o accessòries a l’allotjament, que s’inclouen en el paquet d’allotjament, com ara PortAventura Park, Ferrari Land i/o Caribe Aquatic Park, estan subjectes al calendari d’obertura d’aquestes instal·lacions. Consulta’l al web.

1.- Preu. Els preus de l’allotjament (IVA inclòs) són els publicats al web de PortAventura World. Els preus estan subjectes a criteris objectius concrets com ara: tipologia de l’habitació, nits d’estada, règim d’àpats, dates especials i ocupació dels hotels.
Els preus finals per al client s’informen en el moment de fer la reserva i es detallen a la confirmació de la reserva de l’allotjament. Una vegada confirmada la reserva, els preus no es poden modificar.

1.1.- Només es consideren inclosos en les tarifes els serveis especificats en la descripció del tipus d’allotjament seleccionat, sense que s’hi inclogui cap servei complementari que no s’indiqui expressament. En aquest sentit, es fa constar que hi ha elements o prestacions de serveis inclosos en l’allotjament que es poden modificar o cancel·lar, per motius de seguretat, operatius o tècnics o per causes meteorològiques o altres causes de força major; tot d’acord amb les Normes de Funcionament o Reglaments Interns de cadascun dels serveis que s’inclouen en l’allotjament.

1.2.- Els preus no tenen en compte l’impost sobre estades en establiments turístics. El Client ha de pagar la taxa turística en formalitzar l’estada a l’hotel (check-in o check-in online). Els imports que s’han de pagar en concepte de taxa turística poden variar en funció dels dies d’estada, l’edat del client i la categoria de l’hotel. Les tarifes es poden consultar a https://atc.gencat.cat/es/tributs/ieet/. L’import que correspongui es notificarà en el moment de la confirmació de la reserva. 

Així mateix, en les noves reserves, i/o cancel·lacions i/o modificacions de reserves efectuades per telèfon o per correu electrònic, es carregarà un import de 8 euros en concepte de gestió de la reserva. Aquest import no és retornable en cap cas.

1.3.- Tarifes per a menors. No es cobra cap import per l’allotjament de menors de 2 anys. Als menors d’edats compreses entre els 2 i els 12 anys, ambdues incloses, se’ls aplica la tarifa que s’indica al web. L’hotel corresponent es reserva la facultat de demanar, quan ho consideri oportú, la documentació que acrediti l’edat del menor. Si l’edat no s’acredita degudament, s’aplicaran les tarifes que, segons el criteri de l’hotel, corresponguin.

2.- Formalització de reserves. La sol·licitud de reserva està subjecta a disponibilitat. La sol·licitud de reserva s’ha de fer per telèfon, correu electrònic o des del web de PortAventura World. L’ha de fer el Client, el qual ha de fer constar en la sol·licitud, de manera expressa i com a mínim, les dades següents: data d’entrada i de sortida; nombre d’habitacions i ocupació; règim d’àpats; hotel on vol fer estada; nom del titular de la reserva; i telèfon i adreça electrònica de contacte. El Client ha de comunicar la sol·licitud a PortAventura World per qualsevol dels mitjans següents: el telèfon 977 77 90 90, l’adreça electrònica portaventura@portaventura.es, o el web www.portaventuraworld.com. Després de rebre la sol·licitud, s’enviarà un pressupost al Client i, un cop acceptat, se li enviarà la confirmació de reserva, en la qual han de constar, de manera detallada, els serveis inclosos amb la reserva i el preu total que se n’ha de pagar, d’acord amb la forma i les condicions de pagament que corresponguin segons les disposicions de les Condicions Específiques i el programa o, en el cas d’ofertes especials, segons les condicions que s’hagin pactat expressament.
En el cas de reserves de menors d’edat que viatgin sols, és indispensable disposar de l’autorització escrita dels pares o tutors.

El Client també pot fer les sol·licituds de reserva als hotels Vila Centric i Pirámide Salou a través dels llocs web de cada allotjament: https://hotelvilacentric.comhttps://www.hotelpiramidesalou.com i https://www.doradapalace.com amb les mateixes condicions indicades al paràgraf anterior.

3.- Confirmació de la sol·licitud de reserva, terminis de pagament i localitzador

3 .1.- Confirmació de la sol·licitud de reserva. La reserva es pot considerar confirmada, segons les condicions que figuren a la confirmació, en el moment en què el Client pagui, d’acord amb les disposicions de les condicions presents, dins del temps previst i en la forma establerta, l’import del dipòsit sobre el preu total de la reserva, o el 100 % de l’import de la reserva en el cas de les reserves corresponents a l’operativa Hotel Roulette.

3.2.- Terminis de pagament. En concepte de dipòsit, el Client ha de pagar les quantitats que s’indiquen tot seguit:

 • En el moment de fer la reserva, s’ha d’abonar el dipòsit corresponent a l’import de la primera nit de la reserva, inclosa la totalitat de l’import dels serveis addicionals contractats. Aquest dipòsit no s’exigeix en els supòsits indicats a continuació:
 • Per a la «tarifa empresa» de l’Hotel Vila Centric, i també a la tarifa «només allotjament» dels hotels Vila Centric, Pirámide Salou i Dorada Palace, no s’exigeix cap pagament com a dipòsit i el pagament del 100 % de l’import de la reserva es fa en el moment de formalitzar el registre a l’hotel. 
 • Reserves fetes mitjançant l’operativa Hotel Roulette. El dipòsit és del 100 % de l’import de la reserva.

Aquesta política de dipòsit i pagament, que es considera de caràcter general, s’aplica per defecte a totes les reserves, excepte en els casos en què la contractació d’una tarifa o promoció concreta comporti unes condicions específiques de dipòsit diferents de les generals, les quals, en tot cas, es comunicaran adequadament al Client.
Quan correspongui, el Client ha de pagar el dipòsit en el moment en què fa la reserva. La resta de l’import l’ha de pagar en el moment en què l’hotel li lliura la factura.

3.3.- Localitzador. Un cop formalitzada la reserva, se li assigna el número de localitzador corresponent.

3.4.- Operativa Hotel Roulette. A través d’aquesta operativa de reserva, el client sol·licita una reserva per a una data determinada en un dels hotels del resort, excepte l’Hotel Vila Centric i/o l’Hotel Pirámide Salou i/o Hotel Dorada Palace, que no estan inclosos en aquesta operativa de reserva.  L’hotel que correspongui s’assigna segons el criteri de PortAventura World, s’informa el Client 24 hores abans de l’arribada i té l’avantatge que es garanteix al Client el millor preu per a la data indicada en un dels hotels esmentats.
Aquesta operativa de reserva, que ofereix una tarifa promocional, té condicions especials de pagament, cancel·lació i modificació, d’acord amb el que s’estableix a continuació:
Pagament: el pagament de la totalitat de l’estada s’ha d’abonar íntegrament en el moment de formalitzar la reserva.
Cancel·lació i modificació: la reserva no es pot modificar. En cas de cancel·lació de la reserva, l’import satisfet no és reembossable.
En el moment de formalitzar la reserva el Client podrà adquirir les entrades d’accés a Caribe Aquatic Park esmentades en el punt 10 de les presents condicions.

4.- Forma de pagament. El Client pot abonar l’import corresponent a la paga i senyal, o al 100 % de la reserva, segons correspongui, a través de qualsevol dels mètodes de pagament següents:

 • Efectiu, targeta de crèdit o de dèbit. En aquest cas, el Client ha de facilitar a PAESA les dades corresponents. El Client ha de pagar l’import total pels serveis contractats, deduint-ne l’import del dipòsit, en efectiu o amb targeta de crèdit o dèbit en el moment en què l’hotel li lliura la factura. En el cas de l’operativa Hotel Roulette, el 100 % de la reserva es carregat a la targeta de crèdit/dèbit. Tots els imports corresponents es carreguen a la targeta bancària que s’hagi facilitat a la reserva. El Client consent expressament la realització d’aquests càrrecs per atendre les possibles penalitzacions davant de cancel·lacions o modificacions aplicables.

Així mateix, el Client té l’opció de pagar l’import restant de la reserva, així com qualsevol altre servei addicional que contracti, a la recepció dels hotels, a través dels mètodes de pagament següents: 

 • Targeta de crèdit o dèbit.
 • Efectiu: sempre que l’import corresponent a l’operació sigui inferior a 1.000 euros (o el seu contravalor en moneda estrangera).
 • Criptomonedes, cas en què s’apliquen les condicions següents:
  • Es permet el pagament amb criptomonedes sempre que el contravalor en euros de l’import corresponent a l’operació sigui inferior a 1.000 euros.
  • Atesa la gran quantitat de criptomonedes existent al mercat, PAESA no permet el pagament amb qualsevol criptomoneda, sinó només amb aquelles que, a elecció seva, accepti en cada moment com a mètode de pagament. Les criptomonedes acceptades en cada moment com a mètode de pagament són les que apareixen disponibles a la pantalla de la confirmació del pagament.
  • Un cop seleccionades les criptomonedes com a mètode de pagament, i sempre abans de confirmar el pagament, PAESA desglossa al Client totes les despeses i les comissions, com també el tipus de canvi aplicable a la conversió de l’operació de pagament.
  • Quan el Client confirma la criptomoneda triada com a mètode de pagament i accepta totes les despeses i les comissions associades a aquesta modalitat de pagament, el pagament es fa mitjançant una transferència des del wallet titularitat del Client a la clau pública que figura a la pantalla de realització del pagament. Aquesta clau pública es pot representar en forma de codi QR, o tecnologia similar, i correspon a un wallet que pot ser titularitat de PAESA o d’un tercer autoritzat per rebre el pagament en nom seu.
  • Si per causes alienes a la voluntat de PAESA la transferència de criptomonedes descrita anteriorment es fa a una adreça pública errònia, PAESA no es fa responsable davant el Client de la pèrdua de les criptomonedes transferides, i s’entén que el pagament no s’ha fet i continua pendent.
  • Les operacions abonades amb aquest mètode de pagament tenen la consideració de permuta. 
  • Les implicacions fiscals per al Client que es derivin del pagament amb criptomonedes són responsabilitat exclusiva seva, i PAESA no assumeix cap responsabilitat a aquest efecte.

5.- Cancel·lacions: Les cancel·lacions de reserves estan subjectes a les despeses de cancel·lació següents, excepte les cancel·lacions de reserves de l’operativa Hotel Roulette, ja que, com que es tracta de reserves amb un preu promocional, no són reembossables.

 • L’Hotel PortAventura, l’Hotel El Paso, l’Hotel Caribe, l’Hotel Gold River i l’Hotel Colorado Creek es regeixen segons el que s’estableix a continuació: 
  • Per a les cancel·lacions fetes amb 8 dies o més d’antelació respecte a la data d’arribada, PAESA reembossarà el dipòsit.
  • Les cancel·lacions que es facin amb menys de 8 dies d’antelació respecte a la data d’arribada comporten una penalització corresponent a l’import de la primera nit en concepte de despeses de cancel·lació. 
 • L’Hotel Mansión de Lucy es regeix segons el que s’estableix a continuació: 
  • Per a les cancel·lacions amb 15 dies o més d’antelació respecte a la data d’arribada, PAESA reembossarà el dipòsit.
  • Les cancel·lacions que es facin amb menys de 15 dies d’antelació respecte a la data d’arribada comporten una penalització corresponent a l’import de la primera nit en concepte de despeses de cancel·lació. 
 • A l’Hotel Vila Centric, les condicions d’anul·lació es regulen segons el que s’estableix a continuació: 
  • Reserves en règim de només allotjament:
   • Per a les cancel·lacions amb 2 dies o més d’antelació respecte a la data d’arribada, PAESA reembossarà el dipòsit.
   • Les cancel·lacions que es facin amb menys de 2 dies d’antelació respecte a la data d’arribada comporten una penalització corresponent a l’import de la primera nit en concepte de despeses de cancel·lació. 
  • Reserves en règim d’allotjament més entrada per a PortAventura Park:
   • Per a les cancel·lacions amb 8 dies o més d’antelació respecte a la data d’arribada, PAESA reembossarà el dipòsit. 
   • Les cancel·lacions que es facin amb menys de 8 dies d’antelació respecte a la data d’arribada comporten una penalització corresponent a l’import de la primera nit en concepte de despeses de cancel·lació.
  • Reserves amb tarifa Empresa
   • Les cancel·lacions de reserves cotitzades amb la tarifa Empresa no estan subjectes a despeses de cancel·lació i es poden confirmar fins al mateix dia d’arribada.
 • A l’Hotel Pirámide Salou i Hotel Dorada Palace, les condicions d’anul·lació es regulen segons el que s’estableix a continuació:
  • Reserves en règim de només allotjament:
   • Per a les cancel·lacions amb 3 dies o més d’antelació respecte a la data d’arribada, PAESA reembossarà el dipòsit.
   • Les cancel·lacions que es facin amb menys de 3 dies d’antelació respecte a la data d’arribada comporten una penalització corresponent a l’import de la primera nit en concepte de despeses de cancel·lació. 
  • Reserves en règim d’allotjament més entrada per a PortAventura Park:
   • Per a les cancel·lacions amb 8 dies o més d’antelació respecte a la data d’arribada, PAESA reembossarà el dipòsit. 
   • Les cancel·lacions que es facin amb menys de 8 dies d’antelació respecte a la data d’arribada comporten una penalització corresponent a l’import de la primera nit en concepte de despeses de cancel·lació. 

En tots els casos, no presentar-se a l’hotel el dia d’arribada suposa la pèrdua del 100 % de l’import total de la reserva. A més, en el cas de sortides anticipades respecte a la data prevista de sortida, no es retorna l’import corresponent a la part de l’estada restant. 
Les cancel·lacions de les reserves d’hotel impliquen la cancel·lació dels serveis addicionals contractats amb la reserva. 
Aquesta política de cancel·lació, que es considera de caràcter general, s’ha d’aplicar, per defecte, a totes les reserves, exceptuant els casos en què la contractació d’una tarifa o promoció determinada comporti unes condicions específiques de cancel·lació diferents de les generals, les quals, en tot cas, s’han de comunicar al CLIENT quan i com escaigui. 

Van a càrrec del CLIENT totes les despeses derivades de les cancel·lacions. A més, PortAventura World es reserva el dret a cobrar un cànon de gestió de 8 euros per les cancel·lacions de les reserves fetes per telèfon o correu electrònic. 

6.- Modificacions. Qualsevol modificació d’una reserva s’ha de comunicar per correu electrònic o per telèfon i admesa per PortAventura World, excepte les gestionades a través de l’operativa Hotel Roulette, que no són modificables.

 1. En cas que la modificació impliqui un augment de serveis, aquest increment es cotitzarà al preu que correspongui en el moment de la seva sol·licitud i subjecte a disponibilitat.
 2. Les modificacions que es facin menys de 7 dies abans de la data d’arribada i que suposin una disminució del valor de la reserva donaran lloc a l’aplicació de les penalitzacions per cancel·lació de serveis segons els termes fixats per contracte.
 3. Els canvis de dates, així com els canvis de titular de la reserva, es tractaran com una cancel·lació de la reserva inicial i com a generació d’una nova alta de reserva cotitzada segons els preus que corresponguin a la data de la seva creació, sense perjudici de l’aplicació de les penalitzacions que corresponguin en funció de la data. PortAventura World es reserva el dret de cobrar un cànon de gestió per un import de 8 euros per fer qualsevol tipus de modificació sobre una reserva ja feta. Aquesta política de modificació, que es considera de caràcter general, s’ha d’aplicar, per defecte, a totes les reserves, exceptuant-ne els casos en què contractar una tarifa o promoció determinada comporti unes condicions específiques de modificació diferents de les generals, les quals, en tot cas, han de constar correctament expressades en el contracte amb el Client. En l’operativa Hotel Roulette no s’admeten modificacions de la reserva inicial, pel fet de ser una promoció en el preu de les habitacions.

7.- Cessió. El Client pot cedir la reserva a tercers, comunicant-ho per escrit amb quinze dies d’antelació a la data d’arribada. El cessionari ha de tenir les mateixes característiques que el cedent; és a dir, les que s’exigeixen amb caràcter general per a l’allotjament.

8.- Registre d’entrada. El registre d’entrada als hotels és a partir de les 15.00 h i les habitacions s’han de deixar lliures abans de les 11.00 h. Si el Client incompleix l’horari de sortida, PortAventura World té dret a optar entre: entendre que ha allargat l’estada un dia més, o bé disposar de la unitat d’allotjament, enretirant les pertinences del Client mitjançant inventari davant de dos testimonis.

9.- Sol·licituds especials. Si el Client vol fer alguna sol·licitud o rebre un servei especial, per exemple i a títol merament indicatiu, una habitació amb vistes a la piscina, cal que el Client ho faci constar en el moment de fer la sol·licitud de reserva. Les sol·licituds estan subjectes a la disponibilitat i poden comportar l’increment de les tarifes.

10.- Caribe Aquatic Park. Els Clients allotjats als hotels tenen condicions especials d’accés a Caribe Aquatic Park. Les condicions es poden consultar al web de PortAventura World. 
Les condicions del producte es poden consultar trucant al 977 77 90 90 o al web www.portaventuraworld.com.
Es fa constar que aquesta visita s’ha de dur a terme de conformitat amb les dates i l’horari d’obertura al públic, així com amb la disponibilitat de places. No es podrà reclamar cap quantitat per causa de restricció de l’accés per motius de limitació de capacitat.

11.- Normes de funcionament. L’ús i gaudi de les instal·lacions de PortAventura World s’ha de fer d’acord amb les normes de funcionament aplicables per a cadascuna de les instal·lacions. Les Normes de Funcionament són a disposició del Client en els punts d’informació que hi ha a cadascuna de les instal·lacions de PortAventura World, a www.portaventuraworld.com i, per als hotels Vila Centric, Pirámide Salou i Hotel Dorada Palace, als seus llocs web respectius.

12.- Vigència. Aquestes condicions seran vigents fins que es tornin a actualitzar i s’aplicarà la versió publicada en el moment de la confirmació de la reserva.

13.- Política de desistiment. Segons les característiques dels productes reservats (reserves d’hotel per a una data o període concrets) són aplicables les condicions establertes a l’art. 103. I) de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i en queda exclòs el dret de desistiment al sistema de reserves hoteleres.

Versió publicada el mes d’agost de 2023