General terms and conditions of access and use of the hotel pirámide salou website

I. ACCÉS I UTILITZACIÓ 

Aquestes Condicions Generals d’Accés i Utilització (d’ara endavant, les «Condicions Generals») regulen l’accés i l’ús d’aquest lloc web, accessible mitjançant l’adreça www.hotelpiramidesalou.com (d’ara endavant, el «Lloc Web»), propietat de Port Aventura Entertainment, S.A.U. (d’ara endavant, «PAESA»).

L’accés i la utilització del Lloc Web per part de l’usuari (d’ara endavant, «l’Usuari») són de caràcter gratuït i no requereixen visualització prèvia, ni cap subscripció o registre. No obstant això, la contractació de determinats serveis o productes mitjançant el Lloc Web pot requerir el registre de l’Usuari en els termes que es descriuen més endavant, i l’acceptació per endavant de determinades condicions específiques que desenvolupen i complementen aquestes Condicions Generals. 

Les dades identificatives del propietari i responsable del Lloc Web són les que figuren a continuació: Port Aventura Entertainment, S.A.U., av. de l’Alcalde Pere Molas, km 2, 43480 Vila-seca, Tarragona. Registre Mercantil de Tarragona, tom 2.504 de Societats, foli 158, full T-40.500 NIF: A-63-776306

Adreça electrònica: portaventura@portaventura.es
Telèfon: (+34) 977 779 000
Fax: (+34) 977 779 111

L’accés i la utilització del Lloc Web estan subjectes al contingut d’aquestes Condicions Generals i, en conseqüència, es regeixen pel contingut d’aquestes Condicions Generals, sense perjudici de les condicions específiques que siguin aplicables a serveis concrets del Lloc Web. En aquest sentit, es fa constar expressament que el sol fet d’accedir i fer servir el Lloc Web atribueix la condició d’Usuari del Lloc Web i comporta que l’Usuari accepta plenament i sense reserves el contingut total de les Condicions Generals i, si escau i són aplicables, les condicions específiques, en la versió publicada al Lloc Web en el moment de l’accés. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament la totalitat de les condicions cada vegada que es proposi fer servir el Lloc Web. Les condicions específiques són aplicables a determinats productes, serveis i continguts oferts als Usuaris mitjançant el Lloc Web; l’accés i/o la utilització del Lloc Web estan subjectes a aquestes condicions, que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les Condicions Generals. Per tant, si l’Usuari no està d’acord amb el contingut d’aquestes Condicions Generals ha d’abstenir-se d’accedir al Lloc Web i operar a través del Lloc Web. L’Usuari coneix i accepta, pel fet de visitar el Lloc Web, que les dades i la informació contingudes al Lloc Web apareixen únicament i exclusivament com a informació de caràcter preliminar a l’atenció de l’Usuari i que, en un moment donat, poden incloure errors, imprecisions o no estar actualitzades. Sense perjudici del que s’ha esmentat anteriorment, el que disposa aquesta clàusula no afecta al contingut de l’oferta, la publicitat o la promoció de les prestacions de PAESA; a les condicions jurídiques o econòmiques, ni a les garanties aplicables als serveis que ofereix PAESA. Tot això, amb l’observança rigorosa de la normativa aplicable a la protecció dels consumidors i els usuaris. Aquestes Condicions Generals són vigents a partir de la data de la seva darrera actualització, la qual s’indica al final d’aquest document. PAESA es reserva la facultat de modificar i actualitzar, en qualsevol moment i segons el seu criteri, la informació continguda al Lloc Web, la configuració i presentació, així com aquestes Condicions Generals o específiques, les quals, en tot cas, entraran en vigor a partir de la seva publicació i s’aplicaran exclusivament als Usuaris que accedeixin al Lloc Web amb posterioritat a la data indicada. Així, doncs, si es modifiquen aquestes Condicions Generals, amb l’observança rigorosa de la normativa aplicable a la protecció de consumidors i usuaris, PAESA respectarà els compromisos i acords que s’hagin adquirit amb els usuaris abans de l’aplicació de la modificació. L’Usuari declara que és major d’edat, de conformitat amb el seu dret nacional, i que disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se per aquestes Condicions Generals, així com per utilitzar i, si escau, contractar a través del Lloc Web, de conformitat amb les condicions específiques que siguin aplicables. Respecte a les condicions, l’Usuari declara que les coneix, les entén i les accepta totalment. Aquest Lloc Web s’ha desenvolupat en benefici dels clients finals i/o de les persones jurídiques i, per tant, els serveis als quals es pot accedir des del Lloc Web poden adreçar-se tant als clients finals com a les persones jurídiques, i han de reunir els requisits establerts en cada cas per a cadascun d’ells. En concret, l’usuari final reconeix i accepta que el Lloc Web és exclusivament i únicament per al seu ús personal, i manifesta que els productes o els serveis adquirits o contractats són per al seu propi ús o consum. És responsabilitat del client final l’accés, l’ús o el consum per part de tercers en nom seu dels productes o serveis oferts en aquest Lloc Web. L’Usuari declara que tota la informació que proporciona mentre fa ús del Lloc Web està actualitzada i que és certa, veritable, completa i precisa. L’Usuari es compromet a fer servir el Lloc Web de conformitat amb la legislació vigent, segons el que disposen les Condicions Generals i les condicions específiques, quan les darreres siguin aplicables, així com amb la moral, els bons costums acceptats generalment i amb l’ordre públic. L’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar el Lloc Web amb fins o efectes il·lícits, contraris al que estableixen les Condicions Generals i les condicions específiques que siguin aplicables, o de forma lesiva per als drets i interessos de PAESA o de tercers, o de qualsevol altra forma que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Lloc Web impedint la utilització normal per part dels Usuaris. PAESA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés i/o la utilització del seu Lloc Web en qualsevol moment, i sense necessitat de preavís, als usuaris inscrits que incompleixin aquestes Condicions Generals i/o les condicions específiques, quan siguin aplicables. 

 

II. GARANTIES D’UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

PAESA no garanteix ni la disponibilitat ni la continuïtat del funcionament del Lloc Web, que es poden veure impedides, dificultades o interrompudes per factors o circumstàncies dels quals no en té el control. PAESA durà a terme, sempre que no concorrin circumstàncies que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat com tingui notícies d’errors, desconnexions, visualització incorrecta o avaries, totes les mesures necessàries per esmenar els errors tècnics, restablir la comunicació i actualitzar els continguts. PAESA manifesta i garanteix que el seu Lloc Web disposa de la tecnologia (programari i maquinari) necessària actualment per a l’accés i/o la utilització del Lloc Web. No obstant això, i malgrat la implementació de mesures tècniques de seguretat, PAESA no garanteix l’absència d’algun virus o altres elements tecnològics nocius que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’Usuari introduïts, per qualsevol mitjà, per tercers. Igualment, PAESA manifesta que el seu Lloc Web l’han dissenyat, creat i implementat tercers a petició de PAESA, i que compta amb sistemes de seguretat adequats en funció de la tecnologia actual.

 

III. SERVEIS OFERTS PER PAESA MITJANÇANT EL LLOC WEB 

INFORMACIÓ DE L’OFERTA HOTELERA I RESERVA DE SERVEIS D’ALLOTJAMENT 
El Lloc Web conté informació sobre la reserva d’allotjament turístic a l’Hotel Pirámide Salou (HT-000766). L’Usuari pot reservar l’allotjament en aquest hotel a través d’aquest Lloc Web en les condicions especificades en el moment de formalitzar la reserva. L’allotjament dona dret al gaudi dels serveis complementaris indicats en el paquet d’allotjament en el moment de la contractació. 
Les reserves d’allotjaments turístics que es fan des del Lloc Web estan subjectes a les condicions específiques de reserva d’allotjaments turístics, que es poden consultar durant el procés de reserva, sense perjudici de les disposicions d’aquestes Condicions Generals. Els preus aplicables a les reserves d’allotjaments són els que es mostren al Lloc Web en el moment de fer la reserva, d’acord amb les dates i la resta de detalls de cada reserva. Els drets i les obligacions de l’Usuari, tant durant la reserva dels allotjaments turístics com després d’haver-los reservat, estan igualment subjectes a aquestes Condicions Generals, a les condicions específiques de la reserva i a les normes de funcionament de l’Hotel i, també, de les instal·lacions a què dona dret el paquet reservat, que es poden consultar al Lloc Web i que estan disponibles a l’Oficina d’Atenció al Client de PortAventura Park; i altra normativa que hi ha a la recepció dels hotels. Aquesta informació també es pot facilitar a l’Usuari, si la demana, per alguns dels mitjans següents: Tel.: [902 202 220 si es truca des d’Espanya o +34 977 779 090 si es truca des de l’estranger] Adreça electrònica: [portaventura@portaventura.es]. Durant el procés de reserva, l’Usuari pot consultar les condicions de la reserva de l’allotjament. 

 

IV. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Lloc Web (inclosos, entre d’altres, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, fitxers de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de PAESA, o bé PAESA està autoritzada per utilitzar els continguts, que estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (entenent com a tal la recopilació, l’ordenació i el muntatge) de tot el contingut del Lloc Web és propietat exclusiva de PAESA, o bé està autoritzada per utilitzar-lo, i està protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Hotel Pirámide Salou, les seves marques i els logotips són marques registrades. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o al Lloc Web poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris. Es prohibeix expressament qualsevol altre ús del contingut del Lloc Web, així com del disseny, la configuració i forma d’exposició, incloses, a títol enunciatiu i no limitador, la reproducció, modificació, distribució, comercialització, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, ja sigui amb fins comercials o merament divulgatius. És política de PAESA no acceptar materials, idees o suggeriments de caràcter creatiu, llevat de quan se sol·licitin expressament, per tal d’evitar qualsevol confusió si hi hagués cap mena de similitud amb les idees trameses pels usuaris i les idees desenvolupades per PAESA. A aquest efecte, li demanem que no ens remeti cap tipus de material ni idea original. Qualsevol comunicació efectuada no serà tractada confidencialment i pot ser utilitzada per PAESA per a qualsevol finalitat, incloses, sense caràcter limitador, la reproducció, la modificació, la distribució, la comercialització, la transmissió, la posterior publicació, l’exhibició o la representació total o parcial. 

 

V. ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB 

El Lloc Web pot posar a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç, com ara, entre d’altres, enllaços d’hipertext, bàners, botons, directoris i qualsevol altra eina de recerca que permeti a l’Usuari accedir a llocs web diferents del Lloc Web o llocs web de tercers (d’ara endavant, els «Enllaços»). La inclusió d’aquests Enllaços té per objecte únic facilitar a l’Usuari l’accés a informació disponible que ofereixen tercers. Aquests Enllaços no impliquen ni el control ni l’acceptació ni l’aprovació per part de PAESA dels continguts o els serveis que ofereixen a l’Usuari. Per tant, l’Usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i la utilització d’aquests Enllaços, ja que PAESA queda exonerada de qualsevol responsabilitat amb relació a la informació, les dades, els fitxers, els productes, els serveis i qualsevol tipus de material que hi hagi a les pàgines a les quals s’accedeix mitjançant aquests Enllaços. La inclusió d’enllaços de qualsevol mena a altres llocs web no implica que PAESA promocioni, avali, garanteixi o recomani aquests llocs web. Els enllaços que hi ha al Lloc Web de PAESA s’ofereixen exclusivament com a referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, la titularitat, els serveis o els productes oferts. 

 

VI. ENLLAÇOS AL LLOC WEB 

Qualsevol enllaç, en els termes definits a la clàusula anterior, entre qualsevol lloc web i el Lloc Web no implica, pel sol fet de ser-hi, cap relació legal entre el Lloc Web de PortAventura World i l’altre lloc web que contingui l’enllaç, ni el coneixement o l’acceptació per part de PAESA de la seva existència i del seu contingut. PAESA no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol mena que puguin derivar de la utilització dels serveis i els continguts del lloc web en què apareix l’Enllaç al Lloc Web. 

 

VII. QUEIXES I RECLAMACIONS

L’Usuari té fulls de reclamació a la seva disposició a les oficines d’Atenció al Visitant de l’Hotel Pirámide Salou. L’Usuari pot interposar qualsevol queixa o reclamació a l’adreça postal o adreça electrònica indicades a l’apartat I d’aquestes Condicions Generals d’Accés i Utilització, i també a mitjançant el formulari de contacte següent (fes clic aquí). De la mateixa manera, l’Usuari, com a consumidor, pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb la llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s’incorpora l’ordenança jurídica espanyola la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, referent a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.
Es pot accedir a aquest mètode a través del Lloc Web http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

VIII. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

 Si qualsevol clàusula d’aquestes Condicions Generals és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afecta només aquesta disposició, o la part que es consideri nul·la o ineficaç, i en tota la resta subsisteixen les Condicions Generals i la disposició, o la part que se’n consideri afectada, es considera no inclosa, llevat que, si la disposició es considera essencial per a aquestes Condicions Generals, es vegin afectades totalment.

 

IX. POLÍTICA DE DESISTIMENT 

Segons les característiques dels productes venuts (entrades o reserves d’hotel per a una data o període concrets) són aplicables les condicions establertes a l’art. 103. I) de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i en queda exclòs el dret de desistiment al sistema de compra d’entrades o reserves hoteleres. 

 

X. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals, així com les condicions específiques i totes les relacions que puguin sorgir per l’accés i la utilització del Lloc Web entre Usuari i PAESA, s’interpreten i es regeixen de conformitat amb la legislació espanyola. Davant qualsevol qüestió litigiosa que pugui sorgir: en el cas de persones jurídiques, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Tarragona; en el cas de consumidors i usuaris (persones físiques), se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals que es determini en funció de les normes aplicables de repartiment processal i de protecció de consumidors i usuaris. 

 

© Port Aventura Entertainment, S.A.U. Tots els drets reservats. Última revisió: juny de 2023